* HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Đăng lúc: 07:16:19 04/11/2019 (GMT+7)

        Pháp luật là công cụ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội và đời sống cộng đồng, là sản phẩm của sự phát triển xã hội. Tại Việt Nam, sự trưởng thành của hệ thống luật pháp đã có vai trò to lớn đối với sự phát triển xã hội.
mau-3-1459140788.jpg
       Bắt đầu từ ngày 09 tháng 11 năm 2013, ngày pháp luật được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam. Đây là ngày trong năm để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền. Từ ý nghĩa của ngày 09 tháng 11 chính là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ban hành, nên ngày 09 tháng 11 hàng năm trở thành Ngày Pháp luật Việt Nam.
       Pháp luật cần được hoàn thiện hơn nữa đồng thời đi vào cuộc sống của nhân dân sâu rộng hơn. Vì vậy, phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam là nhiệm vụ của mỗi công dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Qúa trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao vị thế đất nước, phát huy dân chủ trong nhân dân luôn gắn bó chặt chẽ với quá trình luật hóa các điều kiện xã hội.
Thực hiện Công văn số 123/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ngày 16/10/2019 về kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2020” và công văn số 2756/SLĐTBXH-GDNN ngày 24/10/2019 của Sở Lao động- Thương binh và xã hội về triển khai hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa khuyến khích tinh thần tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao tính kỷ luật trong học đường, phát huy giá trị của người dạy và người học để phù hợp với xu hướng giáo dục tiến bộ của nhân loại. Các khẩu hiệu: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, “Chấp hành nội quy, quy định của Nhà trường”, “ Gương mẫu trong học tập”, “Nêu cao tính kỷ luật, kỷ cương của đơn vị”… là các khẩu hiệu được đa số cán bộ và HS-SV trong Trường đang thực hiện.
Hướng tới một môi trường giáo dục văn minh, việc truyền bá, giáo dục và chấp hành pháp luật trong Nhà trường gắn bó với hoàn thiện các quy chế, quy định, thực tiễn hóa các thông tư, hướng dẫn của các cấp liên quan tới hoạt động của đơn vị. Con đường xây dựng xã hội mới tiến bộ, luôn gắn với quá trình phát huy dân chủ, hoàn thiện pháp luật và hiện thực hóa các quy định của pháp luật vào cuộc sống của nhân dân.
Nguồn:HL.