KẾ HOẠCH Lễ Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Bậc Cao đẳng chính quy Khóa học 2015 - 2018.

Đăng lúc: 10:05:48 02/11/2018 (GMT+7)

 
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
 

Số: 461 /KH - CĐYT                                   
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Thanh Hoá, ngày01 tháng 11 năm 2018.
 
KẾ HOẠCH
Lễ Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Bậc Cao đẳng chính quy
Khóa học 2015 - 2018.
 
Thực hiện Chương trình công tác HSSV năm học 2018 - 2019 và thực hiện Quyết định số 797/QĐ-CĐYT ngày 10/10/2018 và Quyết định số 856/QĐ-CĐYT ngày 25/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa về việc công nhận tốt nghiệp cho Sinh viên Cao đẳng hệ chính quy khóa học 2015 - 2018. Nhà trường lập kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp, cụ thể như sau:
1.     Nội dung  
- Khen thưởng và biểu dương sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc toàn khóa học.
        - Tổ chức Lễ trao Bằng tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy năm 2018 cho 420 sinh viên các chuyên ngành: Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Dược và CĐ Xét nghiệm, CĐ Hình ảnh, hệ chính quy khóa học 2015 - 2018 .
 2. Thời gian và địa điểm
- Thời gian:
+ 14h00 - 17h00 thứ 5 ngày 08/11/2018: Tập huấn.
+ 8h00 – 11h00 thứ 6 ngày 09/11/2018 : Tập huấn.
+ 13h30 thứ 6 ngày 09 tháng 11 năm 2018 : Lễ trao bằng tốt nghiệp
- Địa điểm: Hội trường Lớn - Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.
 3. Thành phần
          - Đại biểu trong trường: Đảng ủy - Ban Giám hiệu, Trưởng ( Phó ) các đơn vị, đoàn thể, Giáo viên chủ nhiệm, đại diện HSSV các lớp đang học tại trường.
          - Sinh viên được triệu tập: 266SV tốt nghiệp 09/2018 theo QĐ 797/QĐ- CĐYT ngày 10/10/2018 và 154 SV tốt nghiệp 10/2018 theo QĐ 856/QĐ- CĐYT ngày 25/10/2018
- Phóng viên và Truyền hình Thanh Hóa đến dự và đưa tin 
4.Chương trình Lễ tốt nghiệp
- Văn nghệ chào mừng.
-  Ổn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (MC).
-  Đại diện Ban Giám hiệu phát biểu chúc mừng.
-  Trưởng phòng Quản lý Đào tạo đọc Quyết định tốt nghiệp.
-  Trưởng phòng Công tác sinh viên đọc Quyết định khen thưởng sinh viên của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.
-  Trao Giấy khen và phần thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong khóa học 2015-2018.
-  Phát biểu cảm tưởng của đại diện tân Cử nhân.
-  Nghi thức trao bằng tốt nghiệp.
+ Trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc .
+ Trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp còn lại theo thứ tự (có danh sách kèm theo).
-  Chụp hình lưu niệm.
-  Bế mạc. 
5.  Công tác tổ chức
5.1 Ban Tổ chức: Chỉ đạo chung hoạt động của Lễ Tốt nghiệp .
5.2 Phòng Công tác sinh viên :
-  Tham mưu và ra quyết định thành lập Ban tổ chức lễ.
-  Làm đầu mối công tác tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp.
-  Xây dựng kế hoạch Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp.
-  Giấy mời đại biểu, phóng viên báo đài.
-  Tổ chức đón tiếp đại biểu và khách mời.
- Chuẩn bị lễ phục cho lãnh đạo trường trao bằng; chuẩn bị lễ phục cho sinh viên tốt nghiệp theo quy định;
-  Chọn sinh viên phát biểu, nội dung bài phát biểu.
-  Sắp xếp chỗ ngồi trong hội trường theo danh sách khi tham dự lễ.
-  Xây dựng kịch bản và chuẩn bị nội dung cho MC điều hành buổi lễ.
-  Chuẩn bị âm thanh;  Nhạc Quốc ca; Nhạc nền khi trao bằng.
-  Phối hợp với phòng QLĐT sắp xếp thứ tự sinh viên tốt nghiệp để trao bằng theo danh sách.
-  Chuẩn bị công tác khen thưởng khóa học 2015-2018 cho sinh viên tốt nghiệp, chuẩn bị giấy khen và phần thưởng cho sinh viên .
-  Chuẩn bị vòng nguyệt quế trao tặng cho sinh viên xuất sắc nhất.
-  Mời nhiếp ảnh chụp hình; Quay phim( Máy nhà trường ); Đưa tin lên Website trường;
-  Phối hợp với Phòng QLĐT  tập huấn trình tự trao bằng cho SV vào sáng ngày 09/11/2018.
5.3 Phòng Quản lý Đào tạo: 
-  Chuẩn bị bằng và bảng điểm phát cho sinh viên tốt nghiệp.
 - Công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp và cử cán bộ tham gia theo Quyết định tại buổi Lễ trao Bằng tốt nghiệp cho SV; Phối hợp với phòng CTHSSV xếp bằng theo thứ tự trong danh sách. 
5.4. Phòng Tài vụ:
Cấp kinh phí theo dự toán kinh phí cho buổi Lễ và cử cán bộ chi trả học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 cho SV tốt nghiệp.
          5.5. Phòng TCHC: Chuẩn bị hội trường, tăng âm, loa máy; khăn trải bàn, hoa tươi và cử cán bộ tham gia phục vụ nước uống cho CB, HSSV. Đồng thời cử cán bộ trực điện sáng và chuẩn bị máy phát điện dự phòng và đảm bảo công tác vệ sinh trong hội trường và môi trường xung quanh .
          5.6 Giáo viên chủ nhiệm các lớp tốt nghiệp :
-  Thông báo cho sinh viên biết kế hoạch buổi lễ và hướng dẫn cho SV lớp mình mặc lễ phục và nhận bằng theo thứ tự của Ban tổ chức.
-  Sắp xếp chỗ ngồi trong hội trường cho sinh viên tham dự lễ theo đúng số thứ tự ( có danh sách kèm theo ).
-   Hướng dẫn sinh viên trình tự nhận bằng theo hướng dẫn của BTC.
-   Quản lý sinh viên trong suốt thời gian dự lễ. 
          5.7. Đoàn TN, Hội SV phối hợp với Phòng Công tác HSSV: Xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng với thời lượng 20 phút . Hát Quốc ca trong Lễ chào cờ Tổ quốc;  Chọn 10 sinh viên làm công tác lễ tân (đồng phục áo dài). 
 
6. Trách nhiệm của sinh viên tốt nghiệp.
-  Trang phục dự lễ gọn gàng, sạch sẽ và chỉnh tề; đi giày không đi dép lê
-   Buổi sáng từ 8h00 ngày 09/11/2018 tập huấn quy trình nhận bằng.
- Buổi chiều: Tập trung tại Hội trường lớn  trước 30 phút ( có mặt từ 13h00 theo lịch phân công tham dự lễ).
-   Nhận bằng theo hướng dẫn của BTC.
-   Nghiêm túc và trật tự tham dự đến hết buổi lễ.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng khóa học 2015-2018. Để buổi Lễ diễn ra trang trọng và có ý nghĩa đề nghịcác đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch này./.
 
 
Nơi nhận :                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG
- BGH ( B/C );                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Các phòng, ban liên quan ;                                                             ( Đã ký )
- Các lớp theo QĐ;
- Lưu: VT, CTHSSV.
                                                                                              
 
                                                                                                                              ThS. BSCKII Lê Thị Hường
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
UBND TỈNH THANH HÓA
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
 
 

Số: 462 /TB - CTHSSV
           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 11 năm 2018
THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho Sinh viên bậc Cao đẳng
hệ Chính quy, khóa học 2015 - 2018
         
Thực hiện Kế hoạch số 461/ KH-CĐYT ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa về việc tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp bậc cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2015 – 2018.
Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa thông báo tổ chức buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp như sau:
1. Thời gian: 
- Tập huấn và nhận hồ sơ: + Chiều ngày 08/11/2018 ( từ14h00 đến 17h30)
                                            + Sáng ngày 09/11/2018 ( từ 8h00 đến 11h00 )
- Tổ chức Lễ trao bằng : 13h30 phút ngày 09/11/2018.
2. Địa điểm: Hội trường Lớn – Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.
* Lưu ý: Sinh viên phải đến đúng thời gian và mang theo Thẻ Sinh viên . Nếu SV không dự tập huấn thì Nhà trường xem như SV đó không có nguyện vọng tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp vào chiều ngày 09/11/2018.
     Để buổi lễ thành công tốt đẹp, đề nghị sinh viên tốt nghiệp khóa 2015 - 2018 tập trung đầy đủ, đúng giờ theo kế hoạch đã duyệt./.   
                                  
 
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG CTHSSV
 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
( Đã ký )
 
 
                    Trịnh Minh Quyết