Thông báo của Đảng ủy nhà trường

Đăng lúc: 13:20:38 15/06/2015 (GMT+7)

Thông báo về việc Phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH                                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

               Số: 26 -TB/ĐU                                                                  Thanh Hoá, ngày 10 tháng 05  năm 2015

                                                                                      THÔNG BÁO

Về việc Phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy

Nhiệm kỳ 2015-2020

  

                   Kính gửi: Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế

          Căn cứ Quyết định số 799-QĐ/ĐU, ngày 27/04/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa về việc chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2015-2020;

          Căn cứ kết luận phiên họp thứ 2 ngày 05/05/2015 của Ban chấp hành Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa về việc phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020;

          Ban chấp hành Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2015-2020 phân công nhiệm vụ như sau:

          1. Đồng chí: Vũ Hồng Cương, UVBTV- Bí thư Đảng ủy

          Phụ trách công tác Đảng, công tác tổ chức của Đảng; Phụ trách chung các hoạt động của Đảng bộ; Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Đảng bộ; Phụ trách chỉ đạo các chi bộ: Tổ chức-Hành chính, Tài vụ; Chi bộ Quản lý Khoa học-Khảo thí Kiểm định chất lượng; Chi bộ Hệ Ngoại.

          2. Đồng chí: Lê Thị Hường, UVBTV, Phó Bí thư Đảng ủy

          Phụ trách công tác Tuyên giáo, Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh; Giải quyết các công việc được Bí thư Đảng ủy ủy quyền; Phụ trách chỉ đạo các chi bộ: Quản lý Đào tạo-Công tác Học sinh sinh viên, Chi bộ Hệ Nội, Chi bộ Y Cơ sở.

          3. Đồng chí: Nguyễn Hữu Thanh, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

          Phụ trách công tác kiểm tra, thanh tra, trực Đảng, thi đua khen thưởng của Đảng bộ; phụ trách theo dõi chỉ đạo Chi bộ Lý luận chính trị-GDTC, Ngoại ngữ, Toán Tin.

          4. Đồng chí: Cao Văn Mạnh, UVBCH Đảng ủy

          Phụ trách 3 chi bộ: Chi bộ lớp Bác sỹ Đa khoa K1; Lớp Bác sỹ Y học Dự phòng K1; Lớp Bác sỹ Đa khoa K2 và Y học Dự phòng K2.

           5. Đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, UVBCH Đảng ủy

Ngoài nhiệm vụ của chi bộ; Phụ trách công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ    Chí Minh, Công tác tuyên giáo.

6. Đồng chí: Lê Trọng Hùng, UVBCH Đảng ủy

Phụ trách chi bộ Quản lý Đào tạo.

7. Đồng chí: Nguyễn Thị Dung, UVBCH Đảng ủy

          Phụ trách Phòng Tài vụ

          8. Đồng chí: Lê Viết Dũng, UVBCH Đảng ủy

Ngoài chức năng phụ trách Trung tâm Khoa học Lâm sàng, phụ trách chi bộ Hệ Nội.

          9. Đồng chí: Hoàng Linh, UVBCH Đảng ủy

          Phụ trách chi bộ Quản lý Khoa học-Khảo thí Kiểm định chất lượng.

          10. Đồng chí: Lê Văn Thành, UVBCH Đảng ủy

          Phụ trách công tác Đảng vụ.

          11. Đồng chí: Ngọ Văn Thanh, UVBCH Đảng ủy

Phụ trách công tác chung của chi bộ Y Cơ sở; phụ trách theo dõi 2 Bộ môn: Y Cơ sở II và Bộ môn Dược – Y học cổ truyền.

12. Đồng chí: Lê Thị Hạnh, UVBCH Đảng ủy

          Phụ trách theo dõi 2 Bộ môn: Y Cơ sở I và Bộ môn Tiền Lâm sàng.

13. Đồng chí: Nguyễn Thị Dung, UVBCH Đảng ủy

          Phụ trách trách chi bộ Hệ Ngoại.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

          Nơi nhận:                                                                                                  T/M. BAN THƯỜNG VỤ

- Ban Thường vụ ĐUK (để báo cáo);                                                         BÍ THƯ

- Thường vụ Đảng ủy-BGH ( để chỉ đạo);                                         

- Các đ/c UVBCH (để thực hiện);                                                                (Đã ký)

- Các đ/c Bí thư các chi bộ (để thực hiện); 

- Lưu VPĐU.                                              

   

 

Tin khác