HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 112 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (8.3.1910-8.3.2022)

Đăng lúc: 09:49:31 07/03/2022 (GMT+7)

 
Tháng 3 li v trong không khím áp ca mùa xuân, ch em ph n và mi người li háo hc đón chào k nim ngày Quc tế ph n 8/3.Đây là dp đ tôn vinh vđp và khng đnh vai trò ca nhng người ph n trong xã hi và trong cuc sng. Đng thi ôn li truyn thng lch s v vang ca dân tc,
Tri qua hơn na thế kđu tranh không mt mi vì bình đng và t do ca ph n, ph n Vit Nam đã thc s khng đnh được vai trò to ln đi vi xã hi. T cuc khi nghĩa Hai Bà Trưng đến các cuc kháng chiến chng Pháp, chng Mđã khc du son trong lch s chng ngoi xâm ca dân tc và chng minh kh năng to ln ca ph n Vit Nam không chđm đang trong sn xut, dũng cm hy sinh trong chiến đu mà còn có kh năng t chc lãnh đo nhân dân đánh bi quân thù mnh hơn mình gp bi. Ph n Vit Nam thc s xng đáng vi các ch vàng mà ch tch H Chí Minh đã trao tng: Anh hùng, bt khut, trung hu, đm đang. Đó là nim vinh quang và t hào vô tn ca các thế h ph n Vit Nam.
Ôn li truyn thng v vang ca ph n Vit Nam và phong trào ph n quc tế đ chúng ta mãi t hào và tôn vinh nhng cng hiến to ln ca ph n Vit Nam qua hàng nghìn năm đu tranh dng nước và gi nước.Đng thi cũng là dp đcán b n trường Cao đng Y tế Thanh Hóa nhn thc sâu sc hơn v vai trò, trách nhim ca mình giai đon hin nay.
Trong nhng năm qua, Ban n công nhà trường luôn tích cc trin khai có hiu qu các phong trào thi đua yêu nước trong cán b viên chc nói chung và n đoàn viên Công đoàn nói riêng, trng tâm là các phong trào: "Lao đng gii, lao đng sáng to", "Hc tp và làm theo tư tưởng, đo đc, phong cách H Chí Minh", "Gii vic nước, đm vic nhà".Phong trào đã thu hút đông đo s tham gia hưởng ng tích cc ca nhiu ch em vi nhng hành đng, vic làm c th, thiết thc. Thông qua phong trào đã đng viên, khích l ch em thc hin tt công tác chuyên môn cũng như thiên chc ca người ph n gia đình: Nuôi con kho, dy con ngoan; gia đình bình đng, tiến b và hnh phúc...góp phn to nên nhng thành qu đáng t hào trong s nghip bo v và chăm sóc sc kho cho Nhân dân cũng như s nghip trng người.
 Xây dng hình nh người cán b Y tế gn gũi, thân thin, n cán b trường Cao đng Y tế Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thn trách nhim, ý thc thc hin tt công tác chăm sóc, phc v người bnh bng các c ch ân cn, chu đáo nhm to nim tin cho người bnh. Đc bit, vượt qua nhng khó khăn trong nhng năm dch bnh, gác li sau lưng gia đình, con nh h luôn sn sàng xông pha cùng đng nghip trên các mt trn đu tranh phòng chng dch Covid-19. H thc s là các chiến s áo trng, thm lng hy sinh vì bình yên cho cng đng.
z3237634522461_165832d8c846821b356e35e5048fe6a2.jpg
nh: N cán b, nhân viên Trường Cao đng Y tế chng dch
Mt trong nhng khâu đt phá mà ch em ph n thc hin có hiu qu trong nhng năm qua, đó là tp trung nâng cao cht lượng đào to. Đêm đêm, bên nhng trang giáo án, h vn mit mài, tâm huyết đ truyn đt kiến thc b ích cho sinh viên. Thông qua các hot đng thao ging, d gi, nhiu ch em áp dng các phương pháp ging dy mi vào ging dy; bước đu có nhiu gi ging tích cc, phát huy được tính ch đng ca người hc. Nhiu ch em đã n lc c gng giành các gii cao trong Hi ging giáo dc ngh nghip cp trường, cp tnh, cp Quc gia.
z2938544714266_5d72e0a4b70152ab186419d7f8a8705a.jpg
nh: N ging viên tham d Hi ging Nhà giáo, giáo dc toàn quc
Vi vai trò là người v, người m trong gia đình, ph ntrường Cao đng Y tếThanh Hóa đã chú trng xây dng hnh phúc gia đình, biết sp xếp thi gian công vic mt cách hp lý đ hoàn thành vic nước, vic nhà. Các ch đã thc hin tt phong trào thi đua “Nuôi con khe, dy con ngoan”, thc hin tt mô hình gia đình có t 1 - 2 con. Gn 100% các gia đình n cán b viên chc được công nhn gia đình văn hóa.
      Không ch chăm lo công vic cơ quan, gia đình chu toàn, n cán b viên chc cơ quan luôn có nhiu hot đng phong trào sôi ni chào mng các ngày l ln trong năm, như phong trào văn ngh, th thao, các hi thi nu ăn...Qua đó, hình thành các câu lc b hot đng thường xuyên nhm nâng cao sc khe, to đi sng tinh thn phn khi, gn kết tình đng nghip như câu lc b cu lông, câu lc b bóng chuyn.
z3237634530228_b98d3cac9cd19026ea20e22e19368d62.jpg
nh: Hot đng th thao, văn hóa văn ngh
        Hướng ti k nim ngày Quc tế ph n 8/3, xin gi ti toàn th ch em ph n trường Cao đng Y tế Thanh Hóa nhng tình cm thân thương, nhng li chúc mng tt đp nht.